من با همه طراحان ایرانی تفاوت دارم چون با فتوپینت طرح می زنم ، این یعنی من خیلی با حالم
من با همه طراحان ایرانی تفاوت دارم چون با فتوپینت طرح می زنم ، این یعنی من خیلی با حالم
2
0 دیدگاه ها 0 سهام